سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم واحدی – گروه فیزیک دانشگاه بیرجند
هادی عربی – گروه فیزیک دانشگاه بیرجند
علی مختاری – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله بر اساس نظریه تابعی چگالی و استفاده از شبه پتانسیل ، ساختار بلور یخ مکعبی مورد مطالعه قرار گرفته استب رای ای منظور شبه پتانسیل اتمهای هیدروژنو اکسیژنبه روشهایکرک و بهینه (QC-Tuning) Qc تولیدشده و سپس با استفاده از تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) انرژی تبادلی هبمستگی و در نهایت خواص ساختاری و الکترونی بلور یخ مکعبی بررسی و محاسبه شده است.
مقایسه نتایج حاصل نشان میدهد که شبه پتانسیل بهینه تنظیم Qc نسبت به کرکر از انرژی قطع کمتری برخوردار است. شبه پتانسیل Qc دارای انرژی قطع ۸۰۰ev و شبه پتانسیل کرکر دارای انرژی قطع ۱۲۰۰ev می باشد لذا استفاده از شبه پتانسیل Qc از نظر دما و هزینه محاسباتی با صرفه تر استو برای بررسیساختار بلوری یخ مکعی از این شبه پتانسیل استفاده شده است. اعمال فشار به بلور به روش سنتی (تغییر پارامتر شبکه) انجام گرفته و برای کمینه کردن امرژی از روشگرادیانهای همیوغ استفاده شد و سپس توسط معادله حالت مورناگون، منحنی انرژی بر حسب حجم را برازش داد ه و از روی آن حجم تعادلی پارامتر شبکه، مدول حجمی و مشتق آن را محاسبه کردیم، مقدار ثابت شبکه ۶/۳۵۶ آنگستروم بدست امده است که با مقدار تجربی ۰/۰۳% اختلاف دارد.