سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاوه عبداله زاده – دانشجوی دکتری عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمدعلی بنی هاشمی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در مقالة ح اضر شبکة محاسباتی از نوع ساختار یافته و غیرمتعامد برای مسألة لولة مکش توسعة نیروگاه مسجد سلیمان بهره گرفته شده است « حل معادله دیفرانسیل جزئی بیضوی »و« درون یابی جبری» ایجاد شده و برای این منظور از دو روش حداقل در مورد هندسه های پیچیده ای از این نوع، مشخص کردن دستی نقاط شبکه کار دشواری است و استفاده از یک نگاشت عددی برای تبدیل مختصات کارتزین به مختصات منحنی الخط عمومی ضرورت دارد . تکنیک مورد استفاده برای حل معادلاتدیفرانسیل جزئی بیضوی « حجم کنترل» می باشد. برای گسسته سازی معادلات از روش تفاضل مرکزی و برای حل معادلات گسسته شده از روش نقطه ای SORاستفاده شده است. برای تولید شبکه به روش درونیابی جبری روش Gordon و Hall (١٩٧٩)بکار گرفته شده است در خاتمه نمونه ای از حل انجام شده توسط نرم افزار ANSYSبرای جریان غیردائمی و آشفته ارائه شده است.