سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید زعفرانی – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله، دانشکده عمران، پردیس دانشکده های فنی، د
اسدا… نورزاد – استادیار دانشکده عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
خسرو برگی – استاد دانشکده عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

شتابنگاشت های واقع در میدان نزدیک دارای خصوصیاتی است که آنها را از حرکات حوزه دور متمایز می کند. در این نوشتار روش گسل های محدود تصادفی برای تولید شتابنگاشت های حوزه نزدیک به کار رفته است. این روش با وجود مزایای فراوان در مقایسه با مدل چشمه نقطه ای، برای توصیف خصوصیات ویژه مؤلفه های حرکت در فرکانسهای پایین- پالس پریود بلند- که در رکوردهای میدان نزدیک دیده م یشوند، ناتوان است. این ناکارآیی را با کاربرد روشهای ترکیبی، که از ترکیب روش تصادفی برای تولید خصوصیات فرکانس بالای حرکت با روشهای قطعی برای بیان
خصوصیات فرکانس پایین بهره م یگیرد، می توان رفع کرد. در این تحقیق، برای تولید پالس پریود بلند، از رابطه ای تحلیلی استفاده کرده ایم. پارامترهای این رابطه در تحقیقی مستقل توسط نویسندگان این مقاله، در مورد زلزله های فلات ایران نیز آزموده شده است. برای نشان دادن کاربرد روش، تهیه طیف طرح حوزه نزدیک برای سازه ای واقع در پنج کیلومتری گسل گرگان را به کمک یک آنالیز درخت منطقی که کلیه حالات محتمل گسیختگی گسل و خصوصیات چشمه را در بر می گیرد، صورت داد هایم.