سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
فاطمه پورشفیع – کارشناس ارشد تامین و بهبود شیر شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران
نجفقلی دبیری – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گروه علوم دامی
علی مهدوی – استادیارگروه علوم دامی دانشگاه سمنان

چکیده:
این تحقیق بررسی اثر سطوح مختلف بذر کتان اکسترود شده و دانه کامل سویا در تغذیه گاو شیری برعملکرد دام ، میزان تولید شیر و غلظت مجموع اسیدهای چرب غیر اشباع ، غلظت دو اسیدچرب ضروری اسید آلفا لینولنیک و اسد لینولئیک مزدوج در شیر بود. تیمارهای آزمایشی شامل : ۱- ۰%بذر کتان اکسترود شده + ۴% دانه کامل سویا +۱/۳ % پودر چربی ۲- ۱% بذر کتان اکسترود شده + ۳/۵% دانه کامل سویا + ۸/۰ % پودر چربی ۳- ۲% بذر کتان اکسترود شده + ۳% دانه کامل سویا + ۳/۰ % پودر چربی بوده آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی ، ۱۵ راس گاو شیری هولشتاین تقریبا همسن (شکم سوم یا چهارم زایش ) در اواسط دوره شیر دهی (۲۰± ۱۱۰روز شیردهی ) با میانگین تولید شیر (۵/۳± ۴۴/۱۳کیلو گرم) و وزن بدن ( ۵۰± ۶۰۰ کیلوگرم ) به طور تصادفی در سه تیمار ( گروه های آزمایشی) اختصاص یافتند انجام شد . مدت زمان انجام آزمایش ۴۰ روز (۱۲ روز عادت دهی و ۲۸ روز آزمایش ) بود . خوراکها در هر سه تیمار ایزو کالریک و ایزو نیتروژنوس بود . نسبت علوفه به مواد متراکم ۴۲ به ۵۸ در نظر گرفته شد . مقدار خوراک مصرفی و باقیمانده ی آن و تولید شیر به صورت روزانه ثبت و اندازه گیری شد . نمونه گیری شیر برای تعیین ترکیبات ، هفته ای یک روز و از مخلوط سه دوشش انجام شد. ماده خشک مصرفی برای تیمار های ۱،۲ و۳ به ترتیب ۲۶٫۶ ، ۲۶٫۹ و ۲۶٫۴ کیلو گرم بود که گروه آزمایشی ۳ کمترین مصرف خوراک را در کل دوره دارا بوده است ولی این اختلاف معنی دار نبود (۰۵/۰ < P) . مهمترین اسید چرب غیر اشباع مورد نظر در تحقیق حاضر آلفا لینولنیک اسید (۳-ω) بود که میانگین غلظت آن در گروه های آزمایشی ۱،۲ و ۳ به ترتیب ۰٫۲۸ ، ۰٫۵۶ و ۰٫۶۸ درصد بود و از لحاظ آماری در این صفت بین سه گروه تفاوت معنی دار مشاهده شد(۰۵/۰ > P). دیگر اسید چرب که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت اسید چرب لینولئیک مزدوج (CLA) بود که میانگین غلظت آن در گروه های آزمایشی ۱ ، ۲ و۳ به ترتیب ۰٫۳۱ ، ۰٫۴۵ و ۰٫۷۲ بود و از لحاظ آماری در این صفت نیز بین سه گروه تفاوت معنی دار مشاهده شد (۰۵/۰ > P).با توجه به داده های به دست آمده ، در این تحقیق قراردادن بذر کتان اکسترود شده در خوراک متراکم گاوهای شیری می تواند سبب افزایش تولید شیر ، بهبود کیفیت چربی شیر بخصوص اسیدهای چرب ضروری گردد.