سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اخترالملوک کاظمی و سیری – مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی دانشگاه صنعتی شریف
جمشید کشفی – مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

شربتهای قندی حاوی گلوکز و فروکتوز توسط آنزیم گلوکز ایزومتر از تحت شرایط اپتیمم درجه حرارت، Ph و زمان تبدیل به شربتهای قندی غنی شده ازلحاظ فروکتوز می شوند. تبدیل گلوکز موجود در قند مایع حاصل از خرماهای ضایعاتی یا شربتهای قندی حاصل از شیره خرما ، توسط آنزیم تثبیت شده کلوگز ایزومر از شرکت NoVo، به فروکتوز تحت شرایط اپتیمم مد نظر میباشد. عملکرد آنزیم گلوکز ایزومتر از تثبیت شده روی قند مایع حاصل از شیره خرما، تحت شرایط خاصی در سیستم ناپیوسته بررسی و بهینه گردید. از هیدرولیز ساکارز موجود در شیره خرما به دلیل ناچیز بوده مقدار، صرفنظر گردید. فرایند ایزومریزاسیون در محدوده دمایی (۹۰-۳۰) درجه سانتیگراد و محدوده PH (6-8/5) در سیستم ناپیوسته بررسی گردید و محدوده دمادی (۶۰-۵۰ درجه سانتی گراد) بعنوان حرارت بهینه وph (7-7/7) به عنوان PH بهینه بدست آمد.