سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی ظهور – استادیار گروه ساخت وتولید
علی مهدی پور عمرانی – دانشجوی دکتری
سیدمحمدرضا خلیلی – دانشیار گروه جامدات
نادر پروین – استادیاردانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

متالورژی پودر انفجار ی یکی از روشها ی شکل دهی پودر می باشد که با توجه به محدود یتهای روش متالو رژی پودر سنتی جهت شکل دهی پودر مواد برا ی دست یابی به دانسیته بالا مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله فعا لیتهای تحقیقا تی انجام شده در خصوص تو لید نمونه از پودر تنگستن خالص با استفاده از روش متالو رژی پودر انفجاری گزارش شده است . در این تحقیق پس از طراحی یک چید مان مناسب برای تولید نمونه با روش انفجاری، نمونه ه ای مختلفی تهیه شد . پس از انجام فرآ یند مورد نظر، رابطه ا ی بین میزان ماده منفجره و جرم پودر تعیین گردید. در ادامه این تحقیق نمونه هایی نیز به روش متالو رژی پودر سنتی با ابعاد مشابه تهیه شد . سپس دانسیته و سختی نمونه ها ی تو لید شده از دو روش مذکور با هم مقایسه گردید. همچنین با استفاده از میکروسکوپ الکترون روبشی (Scaning Electron Microscope) تصاویری از مقطع نمونه ها تهیه شد. و پس از مقایسه نتایج به دست آمده، روش بهینه معرفی گردید.