سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید ملک سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد ، گرایش شناسایی، دانشگاه شیرا
محمدحسین پایدار – استادیار بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز بخش مهندسی مواد دانشکده مهن

چکیده:

در این تحقیق رفتار فشرده سازی دوغاب آلومینا با پایداری الکترواستاتیکی به روش ریخته گری دوغابی تحت فشار مورد مطالعه قرار گرفت . با اعمال پایداری الکترواستاتیکی بوسیله تنظیم pH در حدود ۴ و انجام عملیات آسیاب کاری بر روی دوغاب و بهینه کردن پارامترهای مؤثر بهترین شرایط جهت تشکیل دوغابی با پا یداری مناسب حاصل گردید . با ریختن دوغاب در قالب و خارج کردن آب آن بروش ریخته گری دوغابی تحت فشار و با اعمال فشارهای کمتر از Mpa ۱، قطعه خام اولیه تشکیل گردید . با اندازه گیری دانسیته وهمچنین مشاهده ریز ساختار سطح شکست بکمک میکروسکوپ الکترونی ) ) SEM به کیفیت عملیات Compaction پی برده شد . همچنین اثر پارامترهایی نظیر گرم کردن دوغاب در حین فیلتراسیون و معکوس یا مستقیم انجام دادن پروسه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت . شیوه بکار رفته از آن جهت حایز اهمیت می باشد که علاوه بر اینکه از روش ارزانقیمت الکترواستاتیک در مقایسه با روش استریک ) ) Steric و الکترواستریک ) ) Electrosteric جهت پایداری دوغاب استفاده می شود، در حین فیلتراسیون نیز از فشارهای بسیار کم استفاده می گردد که سهولت در انجام فرآیند را به ارمغان می آورد . نتایج حکایت از آن دارد که کیفیت قطعات تولیدی از لحاظ دانسیته خام به حدود ۵ / ۱۶ % دانسیته تئوری رسیده و در بررسیهای ریزساختاری نیز مشاهده شد که توزیع و اندازه حفرات در حد قابل قبولی نسبت به تحقیقات مشابه قرار دارد .