سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی جعفری ندوشن – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه صنعتی شریف
سید حسین پورتاکدوست – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در مقاله حاضر تولید مدارهای هاله ای و منیفلدهای پایدار و ناپایدار آن در مسئله سه جسم محدود دایروی مورد توجه قرار گرفته است. مدارهای هاله ای در طراحی ماموریت های فضایی پیچیده نقش اساسی دارند. مدارهای هاله ای در واقع حل تناوبی مسئله سه جسم محدود دایروی هستند که با اعمال شرایط اولیه خاص حاصل می شوند. در این مقاله از خاصیت تقارن معادلات مسئله سه جسم محدود دایروی که معادلات دیفرانسیل عادی غیرخطی مرتبه دوم هستند، بهره گرفته شده تا این شرایط اولیه مطلوب به دست آید و حل آسان شود. برای حل تناوبی مسئله از روش تصحیح دیفرانسیلی و ماتریس انتقال حالت استفاده شده است. روش تصحیح دیفرانسیلی روش کارا و مبتنی بر روش نیوتن است که در حل مسائل با شرائط مرزی استفاده می شود. به منظور تولید منیفلدهای پایدار و ناپایدار، در حل تناوبی در راستای بردارهای ویژه اختلال ایجاد کرده و با تحصیل شرط اولیه مناسب، از معادلات انتگرال گیری می شود.