سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد حسین مجلس آرا – ۱آزمایشگاه فوتونیک، دانشگاه تربیت معلم، خیابان مفتح، تهران
سمانه مهربانی – بخش فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
رسول ملک فر، – بخش فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

دراین مقا له موفق به تولید مزدوج فاز اپتیکی در اسید آب ی شدیم. این ماده رنگینه ای را به فیل م های ژلاتینی تبدیل کردی م . از لیزر هلیوم- نئون با توان ۵۰ میلی وات استفاده کرده و رفتار زمانی مزدوج فاز برای غلظت های مختلف، میزان عبور فیلم های ژلاتینی بر حسب زمان، میزان عبور ماده رنگینه ای بر حسب توان، بازتابندگی بر حسب توان پرتوی دمش جلویی، بازتابندگی برحسب توان پرتوی دمش عقبی و بازتابندگی بر حسب زاویه مورد بررسی قرار گرف ت . بیشترین میزان بازتابندگی در این ماده برابر با ۰/۰۲% به دست آمده است.