سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمشید پور اسفندیاری – دفتر انرژیهای نو معاونت امور انرژی وزارت نیرو

چکیده:

با توجه به اینکه تولید برق توسط نیروگاههای حرارتی خورشیدی یکی از راه کارهای آینده خواهد بود، تلاشـهای زیـادی در جهت ابداع سیستم های جدید یا تغییر در روشهای پیشین انجام شده است . یکی از سیستم هایی که چشم انداز بسـیار خوبی چه از نقطه نظر تکنولوژی و چه از نظر اقتصادی برای آن پیش بینی می شود بهره گیری از کلکتورهـای سـهموی خطی (PTC) می باشد . در این مقاله به یکی از دست آوردهای ایـن تحقیقـات تحـت عنـوان تولیـد مسـتقیم بخـار در کلکتورهای سهموی خطی اشاره شده است و تاثیر آن بر بازدهؤ کاهش هزینه برق تولیـد شـده بـه دلیـل حـذف روغـن حرارتی و مبدل روغن ـ بخار، مشکلات موجود، و روش های گوناگون بهره گیری از این سیستم مورد بحث قرار گرفته و در پایان مز ایای آن و برتری این روش نسبت به روش های موجود در زمینه اقتصادی نمودن برق خورشیدی آورده شـده است .