سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آلاله ذوقی – فوق لیسانس، مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی، گروه مهندسی شیمی، دانشکدة فنی
کیانوش خسروی دارانی – دکترای تخصصی، مهندسی شیم
سیدصفا علی فاطمی – دکترای تخصصی، مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

چکیده:

در این تحقیق برای تولید اسید سیتریک به روش تخمیر در بستر جامد با استفاده از قارچ آسپرژیلوس نایجر ۵۰۱۰ ATCC ) PTCC 9142 ) مقایسه ای بین دو سوبسترای کاه گندم و باگاس نیشکر انجام گرفت . فاکتورهای مؤثر در تولید اسید سیتریک از کاه گندم یا و رطوبت اولیة محیط کشت، غلظت اولیه قند، میزان تلقیح، سن اسپور، درصد متانول و منبع pH باگاس نیشکر در بستر جامد از قبیل ازت (افزوده شده به محیط کشت )، دما و زمان تخمیر، نوع حلال و زمان اعمال بخار مورد بررسی قرار گرفتند . با توجه به داد ههای حاصل از آزمایشات بهینه سازی بیشترین تولید اسیدسیتریک ٤٧ گرم به ازای هر کیلوگرم کاه خشک و۹۴/۵گرم به ازای هر کیلوگرم باگاس نیشکر خشک به دست آمد. راندمان تولید بر مبنای مقدار قند قابل تخمیر برای کاه گندم و باگاس نیشکر به ترتیب برابر با ٩٣ % و ٩٧% تعیین شد. بیشترین میزان بهر هدهی برای سوبستراهای کاه و باگاس به ترتیب به مقادیر ۱۱/۲۱ و ۲۲/۲۲(g/kg.day)رسید.