سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
محمدحسین مردانی نوکنده – دکترای فلسفه، مدرس دانشگاه گلستان
محمد نوروزی – کارشناس ارشد تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه شاهد تهران

چکیده:
اسلام خواستار پرورش انسان و جامعه ای تکامل یافته است ،تکامل مورد نظراسلام در زمینه سرمایه های مادی همان پیشرفت اقتصادیاست ،که انسان و جامعه سالم در مسیر آن قرار دارند،که با تولید تحقق می یابد.در این مقاله جایگاه تولید ملی جهت الگو برداری از آننشان داده شده و بیان شده است که چگونه دین اسلام ،علاوه بر تأکید و اصرار بر پیشرفت اقتصادی، نشان می دهدکه منشاء پیدایش وبازسازی توسعه سالم و همه جانبه، سازگار با سایر ابعاد آن مانند توسعه فرهنگی ، سیاسی ،اجتماعی و … را عدالت می داند .اسلام بهدنبال آباد کردن دنیا و تمکن بخشیدن به امت اسلامی است و محل به بار آمدن نعمت ها معرفی شده است .لازمه چنین هدفی تولید وتوسعه اقتصادی می باشد. ضمن این که ما در پی آنیم که با بررسی و تبیین الگوی اقتصادی در دین اسلام با محوریت تولید به مدلیجهت الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت در قلمرو اقتصاد دست یابیم .هدف این نوشتارچگونگی وصول به پیشرفت اق تصادی با رویکرداسلامی- ایرانی می باشد با محوریت تولید وحمایت از کار می باشد. روش پژوهش حاضر به شیوه توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی و بابهره گیری ازنتایج پژوهش های صورت گرفته درکشور انجام شده است. سوال اصلی این مقاله چگونگی دست یابی به پیشرفت اقتصادی بارویکرد اسلامی – ایرانی برمحوریت کار و تولید می باشد. نتیجتاً آن که در رویکرد اسلامی، رشد و پیشرفت در زمینه سرمایه های مادیهمان توسعه اقتصادی بر محور تولید است، که جدیت و تلاش در آن پویایی و استحکام جامعه را به همراه دارد.