سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد حسن یوسفی – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، انتهای خیابان فردوسی، شاهین شهر
علی اصغر عبدالحسین زاده – گروه فیزیک ، دانشگاه شاهد،تهران
حمیدرضا فلاح – گروه فیزیک ، دانشگاه شاهد،تهران
علی اعظم خسروی – گروه فیزیک ،دانشگاه شاهد،تهران

چکیده:

در این تحقیق نانو ذرات CdS آلائیده با نقره به روش شیمیایی مرطوب با مهار کنندگی M.E در محلول آبی تولید شدند. طیف Uv-Vis گرفته شده از ذرات نشان می دهد که با کوچکتر شدن اندازه ذرات ، لبه جذب به سمت طول موجهای کمتر جابجا می شود. سپس طیف XRD نانو ذرات، گرفته شده و ساختمان بلوری ذرات تعیین گردید. در پایان طیف PL از ذرات گرفته شده و خواص نور تابی آنها مورد بررسی قرار گرفت که در آلایش ۷ درصد، گسیل بیشینه را ثبت نموده است.