سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود کاوش تهرانی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر،شاهین شهر اصفهان
حسن قاسمی آهنگران – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر،شاهین شهر اصفهان

چکیده:

ما با استفاده از روش شیمیایی مرطوب نانوذرات CDSe را تولید کردیم . اساس این روش بر مهار نانوذرات با ایجاد یک پوشش در اطراف ذرات و جلوگیری از حجیم شدن آنهاست و از مرکپتواتانول که عامل محدودکننده رشد است استفاده شد .. در این تحقیق که برای اولین بار در ایران گزارشمیشود از تکنیکهای مختلف مثل طیف جذب UV-Vis ، فوتولومینس (PL) و پراشX-ray (XRD)برای مطالعه خواص نوری نانوذراتCdSeاستفاده شد . بررسیها نشان داد که افزایش غلظت مرکپتواتانول تغییر در طول موج جذب نوری و در نتیجه تغییر اندازه ذرات ایجاد میگردد