سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن یوسفعلی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،شاهین شهر اصفهان
مسعود کاوش تهرانی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،شاهین شهر اصفهان
علی اعظم خسروی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،شاهین شهر اصفهان
حسن قاسمی آهنگران – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،شاهین شهر اصفهان

چکیده:

نانوذرات نیمرسانا خواص الکترواپتیکی منحصر بفردی دارند . ما در اینجا با استفاده از روش شیمیایی مرطوب، نانوذرات Cdse در ابعاد ۱-۳ (nm) تولید کردیم . اساس این روش بر مهار نانوذرات با ایجاد یک پوشش در اطراف ذرات و جلوگیری از حجیم شدن آنهاست و از مرکپتو اتانول که عامل محدودکننده رشد است استفاده شد . در این تحقیق که برای اولین بار در ایران گزارش میشود ازتکنیکهای مختلف مثل طیف جذب (uv-vis) ، فتولومینس (PL)و پراش (XRD) X-ray برای مطالعه خواص نوری نانوذراتCdseاستفاده شد . بررسیها نشان داد که با افزایش غلظت مرکپتواتانول تغییر در طول موج جذب نوری و در نتیجه تغییراندازه ذرات ایجاد میگردد .