سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا نبیونی – گروه فیزیک دانشگاه اراک
ایرج کاظمی نژاد – گروه فیزیک دانشگاه شهیدچمران اهواز
نیما نادری – گروه فیزیک دانشگاه اراک

چکیده:

هدف از این تحقیق الکتروانباشت نانوسیم های Ni درون حفره های نانومتری موجود در فیلتر پلی کربنات می باشد . این حفره ها که همچون چـاه هـایی بـه عمـق ۶میکرون و قطر۳۰ نانومتر هستند پس از پر شدن توسط اتم های Ni نانوسیم هایی را تشکیل می دهند که بعد از حل شدن پلی کربنات در محلـول کلروفـرم آزادمی گردند . ساختار نانوسیم ها به کمک میکروسکوپ های الکترونی روبشی و عبوری مورد مطالعه قرار گرفـت . مطالعـات میکروسـکوپی الکترونـی نـشان داد کـه نانوسیم های تهیه شده پیوسته هستند ولی ساختار تک بلور کامل ندارند