سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه دفتری بشلی – گروه فیزیک ، دانشگاه مازندران، بابلسر، دانشکده علوم پا یه
محسن اله یاری – گروه فیزیک ، دانشگاه مازندران، بابلسر، دانشکده علوم پا یه
فاطمه بخشیانی – گروه فیزیک ، دانشگاه مازندران، بابلسر، دانشکده علوم پا یه
علی اصغر حسینی – گروه فیزیک ، دانشگاه مازندران، بابلسر، دانشکده علوم پا یه

چکیده:

یک روش ساده و ارزان برای تولید نانو لوله های کربنی،روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایعNacl می باشد . در این پـروژه از تخلیـه قـوس الکتریکـی ، در محلول نمک طعامNaCl در آب مقطر، برای تولید نانو لوله های کربنی استفاده شده است . از کبالت، نیکل و آهن بعنوان کاتالیزور استفاده کردیم و ولتاژها و مولاریتـه های مختلف محلول Nacl بکار گرفته شد . در مرحله بعد، بمنظور بهبود کیفیت وکمیت نانو لوله های کربنی تولید شده، مخلوطی از کاتالیزورها با درصد هـای متفـاوت نسبت به هم ( نیکل – آهن، کبالت – نیکل ، کبالت – آهن ) مورد استفاده قرار گرفت . برای بررسی نمونه هـا از میکروسـکوپ الکترونـی روبـشیSEM و میکروسـکو پ الکترونی عبوری TEM استفاده شد . سپس اثر فعل و انفعالات اسیدهای HNO3 و H2SO4 غلیظ با نسبتهای حجمی متفاوت بر روی نانولولههـای کربنـی چنددیواره بررسی شد . هنگامی که نانولولههای کربنی چنددیواره در مجاورت اسید نیتریک و اسید سولفوریک قرار میگیرند ، اکـس ید مـی شـوند و ایـن عامـل سـبب جداسازی کاتالیستهای فلزی موجود در نانولولههای کربنی چنددیواره میگردد .