سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

احسانه فخر موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی،دانشگاه تهران
گیتی ابوالحمد – استاد گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی،دانشگاه تهران
محمدمهدی اکبرنژاد – رییس مراکز تحقیقاتی ویژه – پژوهشگاه صنعت نفت
علیمراد رشیدی – پژوهشکده گاز – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

نانو لوله های کربنی تک د یواره با بازدهی و خلوص بالا بر روی کاتالیست CO-M0/MgO با روش رسوبگذاری شیمیایی بخار (CVD) در راکتور بستر سیال تولید شد . پارامترهای مختلفی
مانند دما ، نسبت گاز منبع کربنی به هیدروژن ، دبی جریان گاز ، مدت زمان واکنش ،اندازه ذرات کاتالیست ، شیب حرارتی و نوع گاز مورد بررسی قرار گرفتند و تاثیر این پارامترها بر کیفیت و بازده نانو لوله های کربنی تک دیواره تولیدی گزارش شده است . در بهترین شرایط که شامل دما ۹۰۰° c، زمان واکنش ۳۰ دقیقه ، شدت جریان گاز۱۸۰۰ ml/ min،گاز متان ،شیبحرارتی ۷ °c/min ، اندازه ذرات ۲۱۲µm ونسبت گاز منبع هیدروکربنی به گاز هیدروژن برابر با یک، نانولوله های کربنی تک دیواره با قطر متوسط ۹ / ۰ نانو متر و بازدهی ۳۰۰ % حاصل گردید .