سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهشید احمدی – بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
سیروس جوادپور – بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
علیرضا غروی – بخش مهندسی برق و الکترونیک، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
علی اعظم خسروی – بخش فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده از روش شیمیایی مرطوب و با بکارگیری مرکپتواتانول به عنوان عامل مهارکننده تولید نانوذرات ZnS وCdS در حالت آلاییده با اربیوم در دمای اتاق گزارش می شود . طیف جذب نانوذرات ZnS:Er با افزایش درصد آلایش انتقال قرمزی رانشان می دهد . همچنین فاز بلورین مکعبی برای نیمرسانای ZnS:Er مشهود است . طیف جذب نانوذرات CdS:Er با افزایش درصد آلایش تغییری را نشان نمی دهد . همچنین فاز بلورین هگزاگونال برای نیمرسانای CdS:Er مشهود است . طیف فوتولومینسانس نانو ذرات ZnS:Er جابجایی قرمزکمی نسبت به حالت خالص دارند و نتایج حاصل از آنالیز EDAX وجود اربیوم را در نمونه های سولفید روی و کادمیم آلائیده نشان می دهد