سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی حسن زاده تبریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سرامیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
احسان طاهری نساج – دانشیار گروه مواد
حسین سرپولکی – استادیار گروه مواد دانشکده متالورژی دانشگاه علم و صنعت
مریم شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد سرامیک

چکیده:

الومینا یکی از مواد مهم مهندسی در صنایع می باشد و نانوپودر الومینا به خاطر داشتن خواص عالی در کاربردهای دمای بالا صنایع الکترونیک و پایه کاتالیست ها به طور وسیعی می تواند مورد استفاده قرا رگیرد. برای تولید این نانوپودر از روشهای مختلفی مانند اسیاب کردن واکنشهای فاز بخار ، رسوب، سل ژل و روشهای احتراقی استفاده می شود دراین تحقیق نانوپودر الومینا به روش سل ژل و با استفاده از نمک کلرید الومینیم ، پودر الومینیم و اسید کلریدریک سنتز شد. پس از مخلوط کردن مواد اولیه در ۱۰۰ درجه سل تشکیل و پس از تقریبا ۱۵ دقیقه به ژل تبدیل شد. ژل حاصل از این روش بعد از خشک شدن ۸۰ درجه ، اسیاب و در دماهای مختلف ۹۰۰ ،۱۰۰۰ ، ۱۱۰۰، ۱۲۰۰ ، ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد مورد کلسیناسیون قرارگرفت. انالیز تفرق اشعه ایکس XRD تشکیل فازهای میانی الومینا تا فاز پایدار الومینا الفا را نشان میدهد بطوریکه با افزایش دمای کلسیناسیون شدت پیک الفا الومینا افزایش می یابد و در ۱۱۰۰ درجه فاز الفا کاملا پایدار شده و فازهای میانی ناپدید می شوند.