سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیده زهرا انوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان.
محمدحسین عنایتی – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان.
فتح اله کریم زاده – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده:

آلیاژ سازی مکانیکی یکی از روش های تولیدآلیاژهای پایدار و شبه پایدارنظیر ترکیبات بین فلزی، فازهای آمورف،مواد نانو کریستال وهمچنین نانوکامپوزیت ها است. در آلیاژ سازی مکانیکی فرایندهای مکانوشیمیایی می تواند رخ دهدکه شامل واکنششیمیایی بین پودر مواد اولیه واتمسفرمحفظه آسیاب ویابین اجزا مخلوط پودر اولیه می شود. هدف از این تحقیق تولید نانو کامپوزیت با زمینه بین فلزی NiAl حاوی ذرات سرامیکی Al2O3 با روش آلیاژ سازی مکانیکی وفرایند مکانوشیمیایی است.درمرحله اول مخلوطی ازپودر نیکل و آلومینیم در یک آسیاب گلوله ای سیاره ای تحت عملیات آسیاب کاری قرار گرفت. پس از حدود ٤٠ ساعت آلیاژ سازی مکانیکی ترکیب NiAl نانوکریستال تولید شد د رمرحله دوم برای تولید نانوکامپوزیت NiAl/Al٢O3 به صورت درجا آلیاژسازی مکانیکی مخلوطی ازپودر های Al وNiO انجام شد پس از گذشت زمان ۰/۵ ساعت آسیاب کاری نانوکامپوزیت زمینه بین فلزی تولید شد وادامه آلیاژسازی مکانیکی منجر به ریز شدن ساختار محصول گردید