سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فهیمه توکل زاده – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
حسین بنی اسدی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
احمد رمضانی سعادت آبادی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

در این کار تحقیقاتی تولید آزمایشگاهی نانوکامپوزیت هـای پلـی پـروپیلن – خـاک رس و پ لـی اتـیلن – خـاک رس بـه روش پلیمریزاسیون درجا مورد بررسی تجربی واقع شده است . در این روش ابتدا کاتالیزر زیگلر ناتا بر سطح خاک رس سـاپورت مـی شـود و سپس خاک رسی که کاتالیست بر آن ساپورت شده به تنهایی و یا پس از مخلوط شدن با کاتالیست صنعتی برای پلیمریزاسیون اتیلن و یا پروپیلن مورد استفاده قرار می گیرد . خاک رس مورد استفاده بعد از عملیات حرارت دهی و ساپورت تیتانیوم تتراکلرایـد بـر سـطح آن مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج بدست آمده از آنالیز های SEM ، XRD خاک رس قبل و بعد از ساپورت تیتانیوم تتراکلرایـد بـر آن نشان دهنده واکنش کاتیون های منیزیم بین لایه های رس با تیتانیوم تتراکلراید و تغییر ساختار خاک رس بعد از ساپورت کاتالیست بـر سطح آن است . آنالیز XRD نانوکامپوزیت حاصله نیز بیانگر افزایش فواصل بین لایه ای است . آنالیز DSC نمونه های نانوکامپوزیتی بدست آمده افزایش در دمای ذوب و کاهش دمای کریستالیزاسیون نمونه های نانوکامپوزیتی را نسبت به ماتریس خالص آنها نشان می دهد