سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن یوسفی – گروه پژوهشی نانوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهین شهر اصفهان
زهرا اعلایی – گروه پژوهشی نانوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهین شهر اصفهان
آسیه جعفری – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی قم
محمد مهدوی – گروه پژوهشی نانوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهین شهر اصفهان

چکیده:

هتولید نانو ذرات نیم رسانای CdSe در دمای اتاق با استفاده از روش شیمیایی مرطوب و عامل پوششی مرکپتواتانول انجام شد. در این روش خاص بزرگتر شدن نانوذرات باافزایش زمان واکنش در یک مرحله ساخت وابسته به زمان می باشد. از آنالیز UV-Vis و بررسی طیف جذب آن یک جابجایی قرمز در طول موج جذب با گذشت زمان مشاهده می شود. آنالیز فوتولومینانس پهنای باند گسیل را نشان داده که به آسانی طول موج تابش با تغییر ندازه نانوذرات و در نتیجه تنظیم گاف انرژی، در طیف مرئی تغییر می کند، که این تغییرات بین ۳۵۰ تا ۶۰۰ نانومتر بوده و تولید نور سفید را امکان پذیر می سازد. فاز مکعبی بعنوان ساختار کریستالی غالب توسط XRD ثبت شد.