سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید احمد بابانژاد – گروه فیزیک ، دانشکده علوم و پایه ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران گروه فیزی
رسول ملک فر – گروه فیزیک ، دانشکده علوم و پایه ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران
سید محمد رضا سید حسینی – گروه فیزیک ، دانشکده علوم و پایه ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از روش تخلیه قوس الکتریکی با منبع تغذیه D.C در سه مرحله نانو لولوه های آلاییده به بور و نیتروژن تولید کردیم . در مرحله اول بدون کاتالیست و با استفاده از پودر بور و در حضور گاز آرگون و در مرحله دوم و سوم با استفاده از کاتالیست های Al2O3 و MgO و گاز نیتروژن نمونه های نشست یافته روی الکترود کاتد را که آلاینده به نیتروژن و بور بود جمع آوری و با طیف سنجی رامان مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه گرفتبیم که در مرحله اول مدهای D.G در نانو لوله های آلایده به سمت طول موجهای بالاتر انتقال می یابند که در خصوص مد Gکمبود الکترون و فزونی حفره در ساختار پیوندی نانو لوله (نیمه رسانای نوع P) و در مورد مد Dحضور اتم های آلاینده و افزایش بی نظمی عامل آن بوده است در مراحل دوم و سوم مشاهده شد که مد G دارای دو مولفه با فرکانس بالا و پایین است مولفه فرکانس بالا (G+)متمایل به فرکانس های پایین و نمایانگر دهندگی الکترون (نیمه رسانای نوع N)