سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید مهاجر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد
کیوان رئیسی – استادیار

چکیده:

دراین تحقیق هدف تلاش در جهت کاهش اندازه دانه های پوشش های الکتروپلیتینگ نیکل و ایجاد پوشش های نیکل نانوکریستالی می باشد به این منظور به حمام شامل سولفات نیکل، کلرید نیکل، و اسید بوریک، ساخارین افزوده شده و رسوبدهی با استفاده از جریان مستقیم د ردانسیته جریان ۳۰mA/cm2 انجام شد . اثر تغییر pH و افزودن ساخارین به حمام بر مورفولوژی و بافت پوشش های تولیدی مورد بررسی قرارگرفت. پوششها تحت ازمایش XRD قرارگرفته و اندازه دانه ها با استفاده از فرمول شرر محاسبه شد. ریزساختار پوشش ها به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان میدهند که تغییر PH اثر چندانی براندازه دانه در حمام فوق نداشته و از سوی دیگر باعثتغییر بافت در حمام بدون ساخارین می شود.