سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد سیاری – عضو هیأت علمی گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
ذبیح الله زمانی – استادیار بخش باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده:

در پژوهشی برای تولید هم‌زمان شاخساره و ریشه از ریزنمونه تگ گره خیار گلخانه‌ای رقم نانهمز (تولیدی شرکت رویال هلند) و تنظیم کننده‌های رایج ایندول بوتیریک اسید و کاینتین بهره گرفته شد. پس از گندزدایی، ریزنمونه‌ها در محیط کشت پایه موراشیگی و اسکوگ که به آن غلظت‌های مختلفی از ایندول بوتیریک اسید و کاینتین افزوده شده بود قرار گرفتند. هر دو تنظیم کننده رشد با غلظت‌های ۰، ۰/۱، ۰/۳ و ۰/۵ میلی گرم در لیتر به طور مجزا و در تلفیق با یکدیگر استفده شدند. ۴ هفته پس از کاشت ریزنمونه‌ها، صفات مورد نظر، شامل تعداد ریشه، وزن تر و خشک ریشه و وزن تر شاخساره مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند.نتایج تجزیه واریانس برای هریک از صفات نشان داد که بین سطوح ایندول بوتیریک اسیداز نظر صفات تعداد ریشه، وزن تر و خشک ریشه و بین سطوح کاینتین از نظر وزن تر شاخساره اختلاف معنی‌داری وجود دارد. هم چنین نتایج حاصل از بررسی داده‌ها نشان داد که محیط کشت حاوی ۰/۳ میلی گرم در لیتر از دو تنظیم کننده فوق برای تولید هم زمان شاخساره و ریشه در طول ۴ هفته پس از کشت ریزنمونه‌ها بسیار مناسب است.