سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر اوان – دانشجوی برتر دانشگاه فردوسی
مهدی حسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سلولی ملکولی
فرشته قاسم زاده – دانشجوی گروه زیست شناسی
حسن کرمانشاهی – استاد گروه علوم دامی

چکیده:

ورمی کمپوست (vermikompost) یکی از غنی ترین کود های آلی بوده که توسط گونه های خاصی از کرم خاکی از جمله elisenia foetidaتولید میشود که کاربردهای فراوانی در کشاورزی دارد.ورمی کمپوست ماده ای شبیه به پیت است که به خوبی تغییر فرم یافته و ساختار تخلخلتهویه زهکشیو ظرفیت نکهداری رطوبت در آنن در حد عالی می باشد که غنی از مواد آلی و معدنی است.روشهای مختلفی به منظورتولید ورمی کمپوست وجود دارد که همگی مبتنی بر استفاده از کرم خاکیبه عنوان یک تجزیه کننده ی زیستی می باشدeisenia foetidiaاز واریته های پر تولید کرم خاکی است که زیستگاه اصلی آن در کشور هند می باشد.این موجود به علت داشتن مقدار زیاد پروتوین در ساختار خود می تواندبه عنوان غنی ترین منبع غذایی به ویژهاز لحاظ اسید آمینههای ضروری در جیره ی غذایی ما کیان در نظر گرفته شود.استفاده از کرم خاکیجهت بازیافت زباله های شهریبه عنوان یکی از مهم ترین روش های بازیافت مواد و تولید کمپوست است.از جمله کاربرد های ورمی کمپوست در کشاورزی میتوان به افزایش گلدهی گیاهانزینتی کاهش زمان جوانه زنی دانه افزایش محصول از لحاظ کمی و کیفی و … اشاره نمود.هدف اصلی از اجرای این طرح بررسی امکان تکثیر گونه ی خاصی از کرم خاکی و تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیو تکنو لوژی کشاورزی است.