سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

غلامرضا هاشمی تبار – گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد
غلامرضا رزمی –
فائزه نوروزی –

چکیده:

کنه ها از انواع انگلهای خارجی بااهمیت برای انسان و دام، در سراسر جهان، به شمار می روند و سالانه سبب خسارات اقتصادی فراوان در محصولات دامی می شوند. تلاشهای زیادی در جهان توسط محققین، به منظور تهیه واکسن مناسب علیه کنه ها انجام شده است. در مطالعه حاضر, پس از آماده سازی محلول پروتئینی، غلظت پروتئین نمونه با روش برادفورد اندازه گیری شد. الگوی پروتئینی نمونه ها به وسیله ژل پلی اکریلامید همراه با سدیم دودوسیل سولفات (SDS-Page) دوازده و نیم درصد تعیین و به منظور تأیید ایمنی هومورال و وزن ملکولی زیرواحدهای پروتئینی آنتی ژنیک، وسترن بلاتینگ (Western blotting) انجام گردید.در الگوی پروتئینی روده کنه ۴ باند با وزنهای مولکولی ۵۵ و ۶۶ و ۸۴ و ۹۷ کیلودالتون تعیین شد که باندهای ۵۵ و ۶۶ و ۸۴ کیلودالتون در وستر نبلاتینگ نیز جواب مثبت دادند.