سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید مهرآرا – کارشناس ارشد واحد مهندسی شرکت زامیاد
ناصر ورهرام – استاد یار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
پرویز دوامی – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در کار حاضر , با استفاده از فرآیند انجماد جهت دار به روش خنک کردن با فلـز مـذاب , (LMC)1 پـره های توربین گازی از جنس سوپرآلیاژ IN738LC بـا سـاختار د انـه ا ی جهـت دار تولیـ د شـده و مـورد ارزیابی قرار گرفته است . در این آزما یشات نسبت به موارد قبل ی انجـام شـده , [۱] از شـرا یط مناسـبتر ی در سیستم LMC برای ابعاد بافل , سطح حمام مذاب و شکل استارتر استفاده شده و پره ها ی جهت دار تحت سرعت های رشد مختلف تولید شد ه است . پس از انجام عملیات حرارتـی دو مرحلـه ای آنیـل انحلالـی و پیرسختی روی پره های ریختگـ ی , آزمـون کشـش در دماهـای ۲۵ °C و ۶۵۰ °C و آزمـون خـزش در شرایط ۹۸۲°C,152MPa و ۷۶۰°C, 586 MPa روی آنها انجام شد . بررسی ساختار دانه بند ی سطح ی پره ها نشان م ی دهد که با اعمال تغ ییرات جد ید , نحوه قـرار گ یـ ری دانـه ها در ا یرفویل مناسبتر از آزما یشات قبل ی است . آزمایشات کشش و خزش نیز نشان مـی دهـد کـه اگرچـه تنش تسلیم و استحکام کششی در نمونه های با ساختار دانه ای جهت دار شده و نمونه های با ساختار دانـه ای هم محور ( پلی کریستال ) در یک حدود می باشد، ولی خواص خزش ی پره های توربین با سـاختار دانـه ای جهت دار تولید شده به روش LMC به طور قابل ملاحظه ای نسبت به پره های با ساختار دانه ای هـم محور بهبود یافته است .