سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هادی اسدی رحمانی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب
پیمان عباس زاده دهجی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
ناهید صالح راستین – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
کاظم خاوازی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

به اعتقاد Penrose و [۲۰۰۳] افزایش اکسین درگیاه در اثر تولیـد این هورمون توسط باکتری های ریزوسفری می تواند باعث افزایش تقسیمات سلول های ریشه و طویل شدن ریشه شود که میتواند سبب بهبود قدرت جذبی گیاهشود . افزایش اکسین گیاه همواره مفید نبوده و تولید بیش از حد آن تولید ACC 1 را افزایش می دهد که افزایشACC و تبدیل آن توسط آنزیم – ACC اکسیداز به اتیلن در درون گیاه باعث افزایش میزان اتیلن و کاهش طول ریشه می شود . برای تعدادی ازگیاهان مختلف اتیلن باعث افزایش جوانه زنی و شکستن دوره خواب بذر می شود، اما اگر میزان تولید اتیلن در مرحله جوانه زنی زیاد باشد افزایش طول ریشه متوقف می شود ] Glick ، [.۱۹۹۵ تعداد زیادی از انواعPGPRدارای آنزیمی به نامACC دآمیناز هستند که بوسیله جدا کردن گروه آمینACC -پیش ماده سنتز اتیلن در گیاه ) و تبدیل آن به آمونیوم و آلفاکتوبوتیریک اسید مانع از تولید بیش از حد اتیلن درگیاه می شوندPenrose و Glick2003