سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن عبداله پور – استادیار گروه مهندسی مواد و عضو گروه پژوهشی مواد کامپوزیتی، دانشکده م

چکیده:

در این تحقیق، کامپوزیت های زمینه آلومینیمی تقویت شده با ذرات ترکیب بین فلزی به روش متالورژی پودر (اکستروژن داغ) تولید و منش نمایی شدند. پودر تقویت کننده از نوع آلومیناید نیکل تولید شده به روش سنتز احتراقی انتخاب شد. این پودر مورد یک عملیات پیش-اکسیداسیون نیز قرار گرفت تا از واکنش های فصل مشترک در حین فراوری کامپوزیت جلوگیری شود. تولید کامپوزیت پس از اختلاط پودر زمینه و تقویت کننده به روش های اختلاط دستی و تر انجام شد. خصوصیات ریزساختاری و خواص مکانیکی کامپوزیت ها بروش های مختلف بررسی شدند. نتایج نشان از توزیع مناسبذرات در زمینه و بهبود خواص مکانیکی و تاثیر مثبت پیش- اکسیداسیون در جلوگیری از واکن شهای فصل مشترک داشت. از نانوسختی سنجی برای بررسی کیفیت فصل مشترک در کامپوزی تهای مختلف استفاده شد.