سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر حیدرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر دانشکده مهندسی مو
فتح ا… کریم زاده – استادیار ، دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر دانشکده مهندسی مواد
محمدحسین عنایتی – استادیار ، دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

تولید و مشخصه یابی نانوکامپوزیت Al2O3/15vol%Mo با روش آسیاب کاری مکانیکی، موضوعمورد بحث این مقاله می باشد. نانوکامپوزیت های زمینه سرمیکی که با فلز چقرمه شده اند یکی از راهکارهای افزایش تافنش قطعات سرامیکی است که در این مقاله سیستم آلومینا – مولیبدنیم مورد بررسی واقع شد. در تولید ایننانو کامپوزیت از واکنش جانشینی آلومینیوم و اکسید مولیبنیم استفاده شد. بدین منظور پودر مواد اولیه شامل آلومینیوم و اکسید مولیبدن و آلومینا در آسیاب پر انرژی SPEX 8000 با نسبت وزنی گلوله به پودر ۱:۷ ، برای مدت زمان های مختلف آسیاب شد. آنالیز تشکیل فازها و محاسبه اندازه دانه ها با تفرق اشعه x صورت گرفت. بررسی ریز ساختاری نیز توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد. کمترین اندازه دانه های بدست آمده برای مولیبدنیم و آلومینا توسط رابطه ویلیام سون – هال به ترتیب برابر ۲۴ و ۳۰ نانومتر بود.