سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهرا آهنگی – دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، گروه علو
سید عباس شجاع الساداتی – دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده فنی مهندسی، گروه بیوتکنولوژی
هوشنگ نیکو پور – دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، گروه علو

چکیده:

در این تحقیق امکان تولید آزمایشگاهی پروتئین قارچی با استفاده از قارچ فوزاریوم اکسی سیوروم (Fusarium oxysporum) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور فرایند تخمیر هوازی بر روی محیط کشت وگل (Vogel) در شرایط مختلف دما، دور همزن، میزان گلوکز به عنوان منبع کربن و میزان فسفات دی هیدروژن آمونیوم به عنوان منبع نیتروژن انجام شد و شرایط بهینه برای به دست آوردن بالاترین راندمان تولید مشخص شد. برای کاهش میزان RNA تا حد مجاز از روش حرارتی در دمای ۶۰-۶۵ درجه سانتیگراد به مدت ۲۰ دقیقه استفاده شد. نتایج به دشت آمده حاکی از آن است که میزان RNA از ۷-۸% به ۲% تقلیل یافته است.