سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
عبدالرضا سیم چی – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
سیدمرتضی سیدریحانی – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پودرهایی با ابعاد کمتر از ۱۰۰ نانومتر در محدوده نانوپودرها قرار می گیرند . این پودرهـا کاربردهـای وسـیعی در تولید و فن آوری نانوکامپوزیت هـا، میکروالکترونیـک، کاتالیـست هـای صـنعتی، کاربردهـای نظـامی ماننـد مـواد منفجره، روانسازها، سوخت موشک و هواپیما، تصفیه محلول هـای آبـی، بیومتریـال هـا، کاربردهـای فیلتراسـیون و حذف و زدودن باکتری ها دارند . در این پژوهش، یک راکتور تولید نانوپودر به روش چگـالش گـاز خنثـی IGC (Inert Gas Condensation) طراحی و ساخته شد . با استفاده از این راکتور و با تغییر دادن شرایط تولید مانند دمـا
و فشار محفظه، نرخ تبخیر و زمان آزمایش، نمونه های پودری نقره و آلیاژی مس – قلع تهیه شد . سپس این نمونه ها توسط تکنیک های مختلف آنالیز مانند میکروسکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM ، طیف سنجی توزیـع انـرژی پرتـو ایکس ) ) EDX و میکروکوپ الکترونی عبوری ) ) TEM مطالعه شدند . نتیجه آزمایش ها نشان داد کـه پودرهـایی بـا ابعاد ۲ تا ۶۰ نانومتر با کنترل شرایط فرایند، قابل تولید هستند . با افزایش فشار و دمـای محفظـه، انـدازه نانوپودرهـا افزایش نشان داد . شکل پود رها تقریبا کروی بود ولی در همه نمونه ها آگلومراسـیون و بـه هـم چـسبیده شـدن نیـز مشاهده شد .