سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا کمالی – دانشجوی دکتری مواد دانشگاه علم و صنعتایران
جواد محمودبابویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیدمحمدمهدی هادوی – استادیار مواد

چکیده:

ترکیبات بین فلزی آلومیناید آهن از جمله مواد پیشرفته ای می باشند که حایز نقش برجسته ای در پیشرفت آتی صنعتی هستند. خواصجذاب و مواد اولیه ارزان قیمت ازجمله ویژگیهای این دسته از مواد است. در این تحقیق تولید این ترکیبات بوسیله آسیاکاری گلوله ای پر انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق با نتایج بدست امده ترکیب Fe4Al13 بصورت آگلومره با اندازه ذرات حدود ۱۰۰نانومتر با انجام ۱۰۰ ساعت آسیاکاری در یک آسیای گلوله ای پرانرژیFast mill با محفظه و گلوله از جنس آلومینا قابل حصول است. نتایج تحقیق مبین عدم ورود آلودگی به میزان قابل توجه بوسیله محفظه و گلوله می باشد. در این تحقیق از انالیز XRD , میکروسکوپ الکترونی روبشی جهتبررسی مواد محصول استفاده شد.