سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیما اهتمام حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
کمال جانقربان – استاد، مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
محمدحسین پایدار – استادیار، مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در تحقیق حاضر روند تشکیل آلومیناید آهن با ترکیب Fe-50at%Al به روش آلیاژسازی مکانیکی پودرهای اولیه Fe و Al در دستگاه آسیا گلوله ای سیاره ای به صورت تابعی از زمان آسیاکاری مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا تغییرات فازی و ساختاری صورت گرفته در طی آلیاژسازی مکانیکی و نیز بعد از آنیل نمودن نمونه پودری ۸۰ ساعت آسیا کاری شده به وسیله پراش اشعه ایکس (XRD) مورد مطالعه قرار گرفت. محصول پروسه آسیا کاری، محلول جامد نامنظم (Fe(Al با ساختار کریستالی BCC بود که با آنیل شدن قابل تبدیل به ترکیب بین فلزی FeAl تشخیص داده شد. تاثیر آسیا کاری در زمان های مختلف و نیز آنیل نمودن بر اندازه کریستالی، پارامتر و کرنش شبکه ای محلول جامد نامنظم (Fe(Al و نیز ترکیب بین فلزی FeAl بررسی شد. این مقادیر برای محلول جامد نامنظم (Fe(Al به ترتیب ۱۵nmو A) 2/92) و ۳/۱% و برای ترکیب بین فلزی FeAl به ترتیب برابر با ۳۸/۵nm و ۲/۸۹۶(A) و ۱/۲% بود.