سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سارا کعبی فلاحیه اصل – Ms.c Student
کیوان رئیسی – Assistant professor
احمد ساعتچی – Professor

چکیده:

در این تحقیق پوشش های نانو کریستالی نیکل – تنگستن از حمام واتز، توسط جریان مستقیم بر روی زیرلایه مسی رسوب الکتریکی داده شد. پوشش دهی در چگالی جریان های ۷/۵ و ۱۵ و ۳۰ (Ma/cm2) و در دو دمای ۲۵ و ۵۰ درجه سانتیگراد انجام شد. آزمون تفرق اشعه ایکس نشان داد که پوشش های حاصل محلول جامد تنگستن در نیکل می باشند. اندازه دانه های پوشش با استفاده از قانون شرر در حدود ۱۹-۱۳ نانومتر محاسبه شد. مشاهدات انجام شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان دادند که، مورفولوژی رسوب با افزایش دانسیته جریان تغییر می یابد و در دانسیته جریان های ۱۵ و ۳۰ (mA/cm2) نیز ترکهایی در پوشش دیده شد. آزمون پلاریزاسیون تافل برای بررسی رفتارخوردگی این پوشش ها در محیط ۳/۵% وزنی کلرید سدیم استفاده شد، پوشش تولید شده در دانسیته جریان ۷/۵ mA/cm2 در دمای محیط بهترین مقاومت خوردگی را نتیجه داد که این امر احتمالا به دلیل عدم وجود ترک در پوشش و مورفولوژی نسبتا متراکم ان بوده است. برای تعیین درصد تنگستن در پوشش از آنالیز EDAX استفاده شد و درصد تنگستن پوشش در حدود ۸-۲۰ درصد اتمی به دست آمد.