سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدباقر قرشی – کارشناس ارشد گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
علی سعیدی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
جمشید عمیقیان – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از روش سنتز خود انت شار دما بالا ) ) SHS برای تولید کامپوزیت ) Fe−(TiC, TiB2 استفاده شده اسـت . در ایـن پژوهش به بررسی فرایند SHS در سیستم های فروبور – تیتانیوم – کربن و کاربید بور – فرو تیتانیوم به جای استفاده از سیستم بور – تیتانیوم – کربن – آهن پرداخته شده است . با کنترل نسبت مولی کاربید تیتانیوم به دی بارید تیتـانیوم و در صد وزنی آهن این ماده کامپوزیتی سنتز شده است . همچنین اثر تغییر نسبت اتمی کربن به تیتانیوم بر فازهای تولیدی، پارامتر شبکه فازها، ریز ساختار و چگالی محصولات نیز مورد بحث و برر سـی قـرار گرفتـه اسـت . نتـایج نشان می دهد که با کاهش نسبت کربن به تیتانیوم در مواد اولیه، کربن در شبکه بلوری دی بارید تیتانیوم کمتر حل می شود، به طوری که برای کامپوزیت با درصد وزنی آهن بیشتر از ۵۰ درصد کربن در بلور دی بارید تیتانیوم حل نمی شود . همچنین برای درصد وزنی آهن ۵۰/۴۶ میزان تخلخل به حداقل ممکن می رسد