سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل همتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگ
سید حمید رضا مداح حسینی – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهند
شهاب میرآقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگ
مجتبی ناصریان – رییس بخش تحقیقات شرکت متالورژی پودر لوت، دکترای مهندسی مواد، شرکت متا

چکیده:

کامپوزیت های مغناطیسی نرم گروهی از مواد مغناطیسی هستند که در دهه گذشته بـه عنـوان رقیبـی بـرای مغناطیسهای نرم رایج مانند آلیاژهای آهن – سیلیسیم مطرح شده اند . ماده اولیـه مـورد اسـتفاده در سـاخت آنها، پودرآهن با خلوص بالا است که سطح ذرات پودر با لایه ای از یک ماده دی الکتریک مانند رزیـن فنولیک پوشانده مـ ی شـود . در ایـن پـژوهش از مخلـوط پـودر آهـن بـا خلـوص بـالا همـراه بـا روانسـاز و درصدهای مختلفی از رزین فنولیک به عنوان ماده اولیه استفاده شـده اسـت . پـس از فشـردن نمونـه هـا در چهار فشار مختلف، عملیات پخت رزین فنولیک د ر محدوده دمایی ۱۸۰-۵۱۰ درجه سانتیگراد و عملیات آنیل در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد و در سه زمان مختلف ۶، ۱۲ و ۲۴ ساعت انجام شده است . در نهایـت خصوصیاتی مانند چگالی ، مقاومت الکتریکی، استحکام خمشی و ریزساختار نمونـه هـا بررسـی گردیـده است . نتایج حاصله نشان دهنده وجود مقادیر بهینه برای درصـد وزنـی رزیـن و فشـار هسـتند . همچنـین بـا افزایش زمان عملیات آنیلافت مقاومت الکتریکی و استحکام مکانیکی مشاهده گردیده است .