سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشید میرشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود مرآتیان – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن محمدی – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود پنجه ور – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در سالهای اخیر روشهای تولید کامپوزیتهای زمینه منیزیمی تقویت شده با ذرات سرامیکی بدلیل دارا بودن استحکام ویژه بالا و چگالی کم مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این میان روش غیرواکنشی درجا یکی از جدیدترین روش های تولید این نوع کامپوزیتها میباشد، که بدلیل سادگی فرایند بازیافت آن، از لحاظ زیست محیطی نیز حائز اهمیت است. در تحقیق حاضر، تولید کامپوزیت Mg/Mg2Si به روش غیرواکنشی درجا توسط فرایند انجماد جهتدار موردبررسی قرار گرفته است. بدین منظور تاثیر سرعت سرد شدن مذاب بر مورفولوژی و توزیع رسوبات Mg2Si در آلیاژ Mg2Si5wt%.بوسیله میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که ساختار کامپوزیت مذکور، شامل ذرات فاز اولیه Mg2Si و فاز یوتکتیکی Mg-Mg2Si توزیع شده در زمینه منیزیم میباشد، بنحوی که نحوه توزیع و مورفولوژی آنها بشدت به سرعت سرد شدن بستگی دارد. در سرعتهای سرد شدن بالا، مورفولوژی ذرات Mg2Si بصورت چند وجهی است، در حالیکه با کاهش سرعت سرد شدن مورفولوژی آنها به شکل دندریتی تبدیل میشود. همچنین مشاهده شد که با کاهش سرعت سرد شدن، ابتدا تراکم ذرات Mg2Si اولیه افزایش یافته و سپس کاهش مییابد. اما اندازه ذرات Mg2Si اولیه، با کاهش سرعت سرد شدن همواره افزایش پیدا می کند.