سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه آزاد نجف آباد
علی سعیدی – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان.
رضا ابراهیمی – استادیار دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه آزاد نجف آباد.

چکیده:

در این تحقیق کامپوزیت Fe-Ticبا استفاده از ایلمنیت به عنوان یک ماده اولیه ارزان قیمت، آلمینیوم و گرافیت به روش سنتز احتراقی تولید شد. به منظور مشخصه یابی محصولات از پراش پرتو ایکس XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM استفاده شد. نتایج حاصل از آنالیز فازی نشان داد که واکنش سنتز در تمامی نمونه ها به طورکامل پیشرفته ، بطوریکه درهیچ یک از نمونه ها ایلمنیت باقیمانده مشاهده نشد . تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی رویشی توزیع کاربید تیتانیم در زمینه آهن را کاملاً مشخص نمود. همچنین تاثیر میزان آلمینیوم برمحصول سنتز بررسی گردید.