سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عمران عالیشاه – استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور
منصور امیدی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمد رضا قنادها – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

دو برابر کردن تعداد کروموزوم با استفاده از کلشی سین در برنامه های اصلاح نباتات و از جمله در تلاقی های دور اهمیت ویژه ای دارد. با وجود پوسته سخت و چوبی بذر پنبه، نفوذ کلشی سین را مشکل و سبب افزایش دز لازم می گردد. برای حل این مشکل از روش استخراج و کشت جنین کامل و تیمار کلشی سین در شرایط in vitro استفاده شده است. در این تحقیقچهار دز مختلف کشی سین در دو زمان روی جنین های کامل دو گونه دیپلوئید پنبه (G.herabaceum و G.araboreum) مورد آزمایش قرار گرفت و داده های آزمایشی بر اساس آزمایشات فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی تجزیه آماری شدند. بر اساس نتایج حاصل، اثرات ژنوتیپ، دز و مدن زمان تیمار کلشی سین و برخی از اثرات متقابل معنی دار شد. قابلیت جوانه زنی جنین های گونه G.herbaceum در شرایط درون شیشه، بهتر از گونه G.arboreum بود. بالاترین درصد سلولهای تتراپلوئید در جنین های جوانه زده مربوط به تیمار ۰/۱ درصد به مدت ۲۴ ساعت بود. استفاده از این روش سبب کاهش دز لازم کلشی سین به میزان ۵ برابر می شود. دما و شرایط آزمایش نیز در راندمان اثر کلشی سین مؤثر است.