سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرخنده فرخی – دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده فنی و مهندسی ، آزمایشگاه بازیافت انرژی
محمد دادخواه – دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده فنی و مهندسی ، آزمایشگاه بازیافت انرژی
محمدرضا امیدخواه – دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

دراین تحقیق ، تبدیل متان به گاز سنتز از طریق اکسیداسیون جزیی متان با استفاده از راکتور پلاسمای هاله مثبت در دمای محیط و فشار اتمسفریک شد. تاثیر ولتاژ اعمالی به راکتور، شدت جریان خوراک، فاصله بین الکترودها و نسبتCH4/O2 در خوراک بر عملکرد سیستم در طی دو مرحله آزمایشات طراحی شده به روش فاکتوریل کامل مورد بررسیقرار گرفت. درمرحله اول تاثیر ٤متغیر فوق در دو سطح در ١٦ آزمایش بررسی شد. نتایج نشان داد فاصله بین الکترودها بر پاسخ سی ستم تاثیر قابل توجهی ندارند. درمرحله دوم این متغیر در مقدار کم ثابت و تاثیر ٣ متغیر دیگر درسه سطح در ٢٧ آزمایش مورد بررسی قرار گرفت . تحلیل آماری انجام شده بر روی نتایج به دست آمده از آزمایشات نشان می دهد که مهمترین عوامل تاثیر گذار بر پاسخ سیستم به ترتیب ا همیت به صورت زیر است:درصد تبدیل متان : ولتاژ ، نسبتCH4/O2درخوراک و شدت جریان خوراک .انتخاب پذیری CO نسبت: CH4/O2 در خوراک ، شدت جریان خوراک و ولتاژ. نسبتH2/CO در محصول : نسبت ۲ CH4/O در خوراک .انرژی مصرفی سیستم : نسبت ۲ CH4/O در خوراک وشدت جریان خوراک. بهترین شرایط عملکرد سیستم طراحی شده برای تولید گاز سنتز، شرایطی است که ولتاژ و شدت جریان در بیشترین مقدار مجاز و نسبت ۲CH4/O کمترین مقدار ممکن (اشتعال پذیری) را داشته باشد .