سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی فرهی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت
سیدمهدی علوی املشی – دکترا ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اکسیداسیون جزئی کاتالیستی متان به گاز سنتز بر روی کاتالیست ۳۲٫۵wtNi/a-Al2O% در یک پایلوت آزمایشگاهیراکتور بستر سیال مورد بررسی قرار گرفته است. عملکرد پایلوت راکتور بستر سیال با رژیم سیالیت حبابی در دمای ۹۵۰-۸۰۰ درجه سانتی گراد ، اعداد سیالیت۱/۵-۴(U/Umf)1/5-4 و نسبت مولی۱/۶-۲/۴ (CH4:O2)، با استفاده از خوراک رقیق شده با گاز نیتروژن (N2:CH4:O2=4:2:1) بر روی کاتالیست ۲٫۵%wt Ni/a-Al2O3ساخته شده بررسی شده است. بهترین نتایج بدست آمده در اعداد سیالیت پایین ( ۲=u/umf ) نسبت استوکیومتری خوراک و دماهای ۸۰۰-۹۵۰ درجه سانتی گراد بدست آمده است ؛ مقادیر درصد تبدیل متان و گزینش پذیری نسبت به H2 , CO به ترتیب در محدوده ۸۲%-۸۸ ، %۷۱-۷۸ و %۷۲-۸۰ بدست آمده است. نسبتH2/CO بدست آمده در پایلوت راکتوربستر سیال در تمامی دماها برابر ۲ بدست آمده است.