سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی محمد شکیب – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. بلوار شهید فهمیده، قبل از ترمین
علی رضا سیفی –
مهناز عروجلو –
مانا احکد راجی –

چکیده:

تکنیکRNAi روش جدید و کارآیی است برای خاموش نمودن ژن که در سال های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در این آزمایش ژن(PISTILLATA(PI که در کنترل تشکیل و نمو گلبرگ دخالت دارد با استفاده از تکنیک RNAi خاموش گردید. برای این منظور قطعه ۲۰۹ جفت بازی از ژن PI از طریق RT-PCR تکثیر و روی ناقل مناسب در جهت سنس- آنتی سنس برای تولید RNA دو رشته ای کلون گردید. سازه مولکولی سپس از طریق آگروباکتریوم به گیاهان آرابیدوپسیس منتقل شد که موجب خاموشی ژن PI و بروز فنوتیپ بدون گلبرگ در گیاهان تراریخته شد.