سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کبری مقصودی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
محدثه شمس الدین سعید – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت
علی اکبر مقصودی مود – استادیار زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

علف های هرز از مهم ترین عوامل تهد یدکننده کشت و گسترش محصولات کشاورز ی با عملکرد و کیفیت بـالا مـ ی باشـند . مبارزه با علف های هرز، یکی از مهم ترین مراحل داشت درکشاورزی است . کنترل شیمیایی، سریع ترین راه در جهت کنترل یک گونه غالب علف هرز در یک جمعیت می باشد امـا اسـتفاده از علـف کـش هـا سـبب مقـاوم شـدن علـف هـا ی هـرز بـه علف کش ها و حساسیت محصولات زراعـ ی بـه علـف کـش هـا مـی شـود . بـر ای حـ ل ایـ ن مـشکل تولیـد گیاهـان مقـاوم بـه علف کش های غیر انتخا بی که اثرات مضره بر روی انسان و محیط ز یست ندارند مفیـ د مـی باشـد . درپیـشرفت هـا ی اخیـ ر در زمینه انتقال ژن، زمینه ایجاد رقم های تراریخت مقاوم به علف کش برای محصولات زراعی فراهم شده است . تولید گیاهـان زراعی مقاو م به ع لف کش به دلیل محدود بودن تعداد ژن دخیل در آن در مقایسه با تغییر صفاتی مانند ع ملکـرد کـه توسـط چندین ژن کنترل می شوند آسان تر می باشد . تاکنون گیاهان زراعی مثل ذرت، سیب زمینی، کلزا، چغندرقند و سویای مقـاوم تولید شده اند . گیاهان با چهار مکانیزم، کاهش حساسیت در ملکـول محـل عمـل علـف کـش ، تجزیـه علـف کـش از طریـق فرایند های متابولیکی و به کار گیری آنزیم های تخریب کننده علف کش،اجتناب ازعلـف کـش ازطریـق عـدم جـذب و یـا درصورت جذب تجزیه علف کش و ترکیبی از روش های ذکرشده، نسبت به علف کش مقـاوم مـی شـوند . گیاهـان زراعـ ی تراریخت در صو رت مدی ریت صحیح و قرارگیری در تناوب های زراعـ ی و علـف کـشی، از توانـا ی هـا ی ارزشـمند ی بـر ای مدیریت علف هرز برخوردار می باشند و از دیدگاه کشاورزی بوم شناختی باعـث کـاهش مـصرف علـف کـش ، حفاظـت از ذخائر بیولوژیکی، کاهش آلودگ ی مح یط ز یست، حفاظت از خاک و جلوگ یری از آلـودگ ی آب هـا ز یـ رزمین را بـه دنبـال دارد و باعث نزدیک شدن به شیوه های کشاورزی با حداقل شخم و یا بدون شخم می شود