سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان قربانی چگنی – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
عبدالرضا قدس – استادیار مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
فرهاد ثبوتی – استادیار مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

چکیده:

در این مطالعه یک مدل یک بعدی سرعت موج S,P برای منطقه تهران و اطراف ارائه می شود. منطقه مورد مطالعهشامل استان تهران و بخش هایی از استان های مجاور است. برای به دست آوردن این مدل از زلزله های ثبت شده توسط شبکه لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۴ استفاده شده است. جهت رفع خطاهای موجود و ناهماهنگی در نحوه خواندن فازهای لرزه ای، تمامی این فازها با استفاده از داده های تمام شبکه هایی که آنها را ثبت کرده اند، دوباره انتخاب شده و زلزل هها دوباره مکان یابی شدند. در این مقاله با استفاده از زمان رسی دهای فازهایامواج S و P توسط روش معکوس سازی همزمان سرعت و مکان زلزله، یک مدل سرعت ی کبعدی دقیق محاسبه شده و برای ایستگاه های قرار گرفته در محدوده این مطالعه، ضرایب تصحیح برای هر ایستگاه ارائه شده است. با مکان یابی زلزله ها با استفاده از مدل جدید، بیشترین ضخامت پوسته شکننده در این منطقه ۳۰ کیلومتر به دست آمد. محدوده بین گسل های گرمسار و مشا، یک منطقه بسیار فعال و احتمالاً منطقه خرد شده تشخیص داده شد. همچنین چند محدوده لرزه خیز و چند گس ل پنهان در منطقه شناسایی شدند.