مقاله تيماردهي شير خام با  -CO2 تاثير بر روي ويژگي هاي ميكروبي و ماندگاري شير خام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي) از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تيماردهي شير خام با  -CO2 تاثير بر روي ويژگي هاي ميكروبي و ماندگاري شير خام
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار ميكروبي
مقاله باكتريهاي سرماگرا
مقاله دي اكسيدكربن
مقاله نگهداري شير خام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني وفا آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: حصاري جواد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي زنوز عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تيماردهي شير خام سرد توسط  CO2به عنوان روشي جهت جلوگيري از ازدياد بار ميكروبي كل، كنترل باكتريهاي سرماگرا و افزايش ماندگاري شير مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور ۴ تيمار بر روي شير خام شير خام بدون استفاده ازCO2  (نمونه شاهد)، شير خام با استفاده از تزريقCO2  تا سه سطح pH، برابر ۶، ۶٫۲ و ۶٫۴ اعمال شد. نمونه هاي شير خام براي مدت ۱۰ روز در دماي ۴ درجه سانتي گراد نگهداري شدند و در روزهاي ۱، ۵، ۸ و ۱۰ مورد ارزيابي ميكروبي قرار گرفتند. براي ارزيابي تاثير CO2 و اثر زمانهاي مختلف بر روي صفات مورد مطالعه از طرح آماري اسپليت پلات در زمان با طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار (در سه روز مختلف بعنوان بلوك) استفاده گرديد. تجزيه تحليل آماري نتايج نشان داد كه افزودن  CO2به شير خام خنك تا ۶pH و ۶٫۲ به طور قابل ملاحظه اي رشد ميكروبي را كاهش داد، بطوري كه اين نمونه ها به ترتيب با نمونه شير شاهد اختلافي در حدود ۱٫۰۸۲و ۰٫۸۵ واحد لگاريتمي براي بار ميكروبي كل و ۱٫۰۸۹ و ۰٫۹۲۳ واحد لگاريتمي براي باكتريهاي سرماگرا پس از ۱۰ روز نگهداري در دماي ۴C° از خود نشان داد و مشخص گرديد كه افزودن CO2 تا ۶pH و ۶٫۲ به شير خام سرد شده روش موثري جهت جلوگيري از ازدياد بار ميكروبي كل، كنترل باكتريهاي سرما گرا و حفظ كيفيت شير است. با استفاده از CO2 تا pH=6 زمان نگهداري شير خام در ۴ درجه سانتي گراد تا ۳ روز افزايش يافت و بهترين تيمار انتخاب شده در اين پژوهش بود كه البته در اكثر موارد اختلاف آن با شير تيماردهي شده تا pH=6.2 غير معني دار بود.