مقاله تيپ بندي و نيمرخ طولي رويش هاي جنگلي دامنه هاي جنوبي البرز مرکزي (بررسي موردي حوزه آبخيز سد لتيان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۹ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تيپ بندي و نيمرخ طولي رويش هاي جنگلي دامنه هاي جنوبي البرز مرکزي (بررسي موردي حوزه آبخيز سد لتيان)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش گياهي
مقاله ارس
مقاله البرز مركزي جنوبي
مقاله ايران و توراني
مقاله سد لتيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روانبخش هومن
جناب آقای / سرکار خانم: مروي مهاجر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي اميري قوام الدين
جناب آقای / سرکار خانم: شيرواني انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جامعه هاي درختي و درختچه اي در شيب هاي جنوبي رشته كوه البرز به صورت توده ها و گروه هايي طبيعي ظاهر مي شوند. اين رويش ها كه از جنگل هاي نيمه خشك كوهستان هاي ناحيه رويشي ايران و توراني هستند، تاکنون كمتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ در حالي که از ارزش محيط زيستي و جنگل شناسي بالايي برخوردارند. براي بررسي اين جنگل ها يك حوزه آبخيز كه از لحاظ پوشش درختي و درختچه اي غني بوده و گسترش ارتفاعي مناسبي براي بررسي تغييرات پوشش گياهي دارد، گزينش شد. توده ها و گروه هاي جنگلي در محدوده اين حوزه شناسايي و به عنوان واحدهاي کاري تعيين شدند. براي جمع آوري داده هاي مورد نياز ار روش آماربرداري ترانسکت نواري در هر يک از واحدها بهره گيري شد. بر اين پايه اجتماع هاي جنگلي موجود تيپ بندي شده و پس از تجزيه و تحليل داده ها، نيمرخ طولي پراكنش تيپ هاي درختي و درختچه اي تهيه و تشريح شد. در مجموع ۱۵ تيپ جنگلي در سطح حوزه آبخيز سد لتيان جداسازي  شد كه در ۸ تيپ اصلي طبقه بندي شدند. توده هاي درختي و درختچه اي موجود در محدوده ۱۷۰۰ تا ۲۸۵۰ متر از سطح دريا گسترش دارند. از لحاظ پراكنش ارتفاعي، تيپ هاي بادام كوهي، بنه و سماق به طور عمده در ارتفاعات پايين تر حوزه (كمتر از ۲۳۰۰ متر)، تيپ شيرخشت در ارتفاعات مياني حوزه و تيپ هاي نارون، سيب وحشي، زرشك در ارتفاعات بالاتر (بيش از ۲۳۰۰ متر) ظاهر مي شوند. در اين ميان تيپ ارس پراكنش گسترده اي از ارتفاع ۱۹۰۰ تا ۲۸۵۰ متر دارد. نيمرخ طولي بدين ترتيب ترسيم شد: درختزارهاي بادام – بنه در محدوده ارتفاعي ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰-۱۹۰۰ متر از سطح دريا، جنگل هاي ارس به همراه شيرخشت و راناس در دامنه ارتفاعي ۲۰۰۰ تا ۲۶۰۰-۲۵۰۰ متر از سطح دريا و جنگل هاي ارس به همراه زرشك و نسترن از ۲۶۰۰-۲۵۰۰ متر تا ارتفاع ۲۸۵۰ متر از سطح دريا.