سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن حدادسبزوار – استادیار گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
سینا شاهنده – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

چکیده:

در انتخاب مواد با روش اشبی خصوصیات مهم ماده دو به دو مقایسه می گردد و با توجه بـه شـکل هندسـی و نـوع بارگــذاری شــیب خطــوط تعیــین کننــده مــاده و کــاربری آن مــشخص مــی شــود . بــرای تعیــین کــارایی مــاده در بارگذاری های متفاوت و پیچیده می توان از روشی استفاده کرد که ابتدا شرایط کاری قطعه با روش المان محـدود مدل سازی شده و سپس با اطلاعات حاصل از تحلیل و نمودارهای خواص مواد که به صورت n بعدی بـسط داده شده اند مواد مناسب سرند می شوند . با استفاده از روش تحلیل المان محدود می توان چند خاصیت ماده را بـه طـور
همزمان تغییر داده و رفتار آن را در شرایط کاری خاص مورد بررسی قرار داد . به ایـن و سـیله بـه جـای اسـتفاده از نمودار های دو بعدی اشبی منحنی ها و نمودارهـایی سـه بعـدی و یـا چنـد بعـدی در نظـر گرفتـه شـده کـه تنهـا دو خاصیت کلیدی ماده را مورد ارزیابی قرار نداده بلکه تمامی خواص ماده را که از هم تأثیر مـی پذیرنـد را بـ ه طـور همزمان بررسی می کند لذا انتخاب موا د با دقت و کارایی بیـشتری از مـواد در دسـترس در بانـک داده هـا صـورت می پذیرد . در این مقاله سازوکار این روش انتخاب مواد شرح داده شـده و مثـال هـا یی از کـارایی ایـن روش ارایـه گردیده است